Heb je interesse in een PD-traject?

Voordelen PD-traject

Het deelnemen aan een PD-traject heeft voor een kandidaat verschillende voordelen:

 • De kandidaat ontwikkelt zichzelf als persoon, professional en innovator.
 • Het afronden van een PD-traject leidt tot een breder loopbaanperspectief.
 • De kandidaat levert met zijn interventie met behulp van onderzoek een relevante bijdrage aan praktische uitdagingen in de samenleving.
Vereisten voor deelname

Kandidaten kunnen worden toegelaten tot het PD-traject wanneer ze beschikken over:

 • Een relevante en erkende masteropleiding.
 • Aantoonbaar relevante werkervaring en inzicht in de complexe praktijk waar het vraagstuk betrekking op heeft.
 • Ervaring met relevante kwantitatieve en/of kwalitatieve methoden voor dataverzameling en analyse.
 • Uitstekende motivatie om het traject af te ronden.
Wat kan de kandidaat tijdens een PD traject verwachten? 

De PD-kandidaat wordt op verschillende manieren ondersteund in de uitvoering van het PD-traject:

 • Een deskundig team van 2 lectoren en 2 praktijkbegeleiders biedt de kandidaat begeleiding gericht op advies, reflectie, mentorschap, delen van expertise, etc.
 • Het PD-traject wordt voornamelijk in de beroepspraktijk uitgevoerd. Dit werkplekleren biedt de mogelijkheid om formeel en informeel leren en om individueel, collectief en organisatieleren te combineren.
 • Binnen de Pilot Professional Doctorate worden kandidaten ondersteund met cursorisch onderwijs bestaand uit onderwijsmodules die ondersteunend zijn aan de doelstellingen van het PD-traject, die aansluiten bij de voorkennis van de kandidaat en helpen om de leeruitkomsten te behalen.
 • PD-kandidaten Gezondheid & Welzijn ontvangen binnen de leerwerkgemeenschap van het domein ondersteuning van een onafhankelijke supervisor/intervisor.
 • Verder wordt er een domein-overstijgende PD-community/leergemeenschap ontwikkeld voor alle PD-kandidaten van de verschillende tracks. De community heeft daarmee een interprofessioneel karakter. Binnen deze community wordt wederzijds leren gestimuleerd, bijvoorbeeld door middel van ‘intercollegiale’ intervisie of casusbespreking.
Wat is nodig voor een PD?

De kandidaat levert voor een succesvolle afronding een portfolio in. Dat wordt drie keer beoordeeld op basis van een vooraf bepaalde tijdlijn (de Portfolio Progress Assessments). De portfolio bewijst de voortgang en groei van de kandidaat in de rollen van onderzoeker, innovator en change-agent. Uiteindelijk kwalificeert een voltooide portfolio de kandidaten om af te studeren op EQF-niveau 8.

Een voltooide portfolio bevat het volgende:

 • Een bewijs van succesvolle afronding van Portfolio Progress Assessments 1 en 2.
 • De uiteindelijke onderzoeksoutput (model, interventie of andere resultaten) in een vorm naar keuze van de kandidaat.
 • Twee peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die de professionele en maatschappelijke relevantie van het onderzoek onderbouwen.
 • Een kritische analyse en reflectie op het gehele PD-proces en op de relevantie van geleverde output, en een gedetailleerd en onderbouwd advies aan het betrokken werkveld.
Afronding

Het PD-traject is succesvol afgerond wanneer de PD-kandidaat aan alle leeruitkomsten heeft voldaan en zelfstandig kan functioneren in de rollen als onderzoeker, innovator, professional en change agent op niveau 8 van het EQF. De finale high-stake beslissing leidt dan tot het verlenen van het certificaat van deelname door het Graduate Network vertegenwoordigd door één van de deelnemende de hogescholen. Zie de FAQ voor een uitleg over de wettelijke status van de PD.

Aan de slag

Heb je een goed idee van een PD-voorstel? Dan is de eerste stap om in gesprek te gaan met één van de lectoren van de aangesloten Hogescholen. Samen kunnen jullie brainstormen over je idee en de haalbaarheid toetsen. Vervolgens ga je stap voor stap te werk om je idee uit te werken tot een volwaardig plan van aanpak. Hiervoor is een PD-voorstel formulier ontwikkeld. Samen met de begeleidend lector stel je het begeleidingsteam op. Er worden Pre-PD workshops georganiseerd om je te helpen bij het opstellen van een PD-voorstel.

Professional doctorate voor Gezondheid en Welzijn is een initiatief van: