Wat houdt de professional doctorate Gezondheid en Welzijn in?

De professional doctorate leidt op voor daadwerkelijk interveniëren in complexe omstandigheden. Binnen dit domein gaat het dan specifiek om interveniëren op het snijvlak tussen Gezondheid en Welzijn met als doel bij te dragen aan een inclusieve, gezonde en rechtvaardige samenleving.

Het traject richt zich op de combinatie en integratie van vier rollen:

  • Professional: je bent actief als praktijkwerker binnen het domein op basis van kernwaarden en expertise.
  • Researcher: je bent actief als praktijkgericht onderzoeker aan de frontlinie van het domein.
  • Change agent: je bent actief in verbinding en co-creatie met alle belanghebbenden.
  • Innovator: je bent actief als vernieuwer binnen het domein met betrekking tot complexe uitdagingen.

Deze integratie van rollen tijdens het interveniëren in complexe omstandigheden gebeurt binnen het PD-traject door zogeheten iteratief en kort-cyclisch handelen. Dat houdt in dat er een relatief snelle afwisseling plaatsvindt van analyseren, onderzoeken, ontwerpen, implementeren, evalueren. Op deze manier vindt het innoveren van de beroepspraktijk reeds tijdens het PD-traject plaats: de effecten van het interveniëren worden meteen geanalyseerd en onderzocht, waarna een volgende reeks van ontwerpen en implementeren plaatsvindt.

Het PD-traject wordt dus voor een belangrijk deel binnen en samen met de beroepspraktijk gerealiseerd. Tegelijk is een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk van belang. Deze wisselwerking wordt gestimuleerd door de intensieve begeleiding door twee lectoren en twee praktijkbegeleiders, eventueel aangevuld met een (niet letterlijk) dagelijkse begeleider. Bovendien worden flankerende leeractiviteiten georganiseerd. Driemaal per jaar vindt een tweedaagse plaats, op wisselende locaties van de betrokken hogescholen, en tussendoor worden weblectures aangeboden. Tijdens de bijeenkomsten worden op interactieve wijze centrale onderwerpen aan de orde gesteld.

In grote lijnen komen de volgende thema’s tijdens de flankerende leeractiviteiten aan bod:

  • Conceptuele ontwikkeling. Hier komen vooral referentiekaders aan de orde die een brugfunctie tussen Gezondheid en Welzijn kunnen vervullen. Enkele voorbeelden van zulke concepten zijn positieve gezondheid, kwaliteit van leven, mensenrechtenperspectief, capability approach, zorgethiek en integrale preventie.
  • Methodische ontwikkeling. Hierbij gaat het om de methodische onderbouwing van het interveniëren in complexe omstandigheden op basis van de integratie van de vier rollen. Aandacht wordt besteed aan de methodische integratie van kennisontwikkeling, productontwikkeling, systeemontwikkeling en persoonsontwikkeling.
  • Professionele vaardigheden en houdingsaspecten. Hier staan individuele vaardigheden en houdingsaspecten centraal die van belang zijn bij het bijdragen aan wetenschap, praktijk en samenleving, zoals wetenschappelijk schrijven, presenteren, debatteren en adviseren.
  • Interprofessionele vaardigheden en houdingsaspecten. Hier staan de sociale vaardigheden en houdingsaspecten centraal die van belang zijn om goed te kunnen samenwerken aan complexe uitdagingen, zoals netwerken, co-creatie en boundary crossing.

Professional doctorate voor Gezondheid en Welzijn is een initiatief van: